ម៉ាស់អប់មុខត្រចៀកកាំ

(No review yet)

$3.00

In Stock : 1 Available

Report this Product

Product Description

πŸƒαž˜αŸ‰αžΆαžŸαŸ‹αž’αž”αŸ‹αž˜αž»αžαžαŸ’αžšαž…αŸ€αž€αž€αžΆαŸ† Brand KN Whitening Soft Plus

.αž‡αž½αž™αž•αŸ’αž‘αŸƒαž˜αž»αžαžŸαžš αž‘αž“αŸ‹αžšαž›αŸ„αž„

.αž‡αž½αž™αž”αŸ†αž”αžΆαžαŸ‹αžšαŸ„αž› αž€αž“αŸ’αž‘αž½αž›αžšαž˜αžΆαžŸαŸ‹

.αž‡αž½αž™αž”αž“αŸ’αž‘αžΉαž„αžŸαŸ’αž”αŸ‚αž€αž˜αž»αžαž”αžΆαž“αž›αŸ’αž’

.αž‡αž½αž™αž”αŸ†αž”αžΆαžαŸ‹αž˜αž»αž“

.αž‡αž½αž™αž’αŸ„αž™αž•αŸ’αž‘αŸƒαž˜αž»αžαž˜αžΆαž“αžŸαŸ†αž“αŸαžΈαž˜

.αž‡αž½αž™αž€αŸ†αž…αžΆαžαŸ‹αž˜αž»αž“αžŸαžΆαž…αŸ‹ αž˜αž»αž“αž’αž„αŸ’αž‚αžΆαž˜ αž˜αž»αž“αžαžΌαž… 

αž˜αž»αž“αž’αŸ† αž“αžΉαž„αžŸαŸ’αž“αžΆαž˜αž•αŸ’αžŸαŸαž„αŸ—


More Details
  • Weight: 50 g
  • Height: 1 cm
  • Width: 1 cm
  • Depth: 1 cm

Your satisfaction is our main priority

You can always trust us on quality

Fast Shipping

Safe Payment

Privacy Protected